A-ordningen

Den 1.1.2015 ble A-ordningen innført for alle arbeidsgivere i Norge. Hovedhensikten med A-ordningen er en forenkling av arbeidsgivers innrapportering til offentlige myndigheter. Rapportering skal skje digitalt via Altinn, primært gjennom bruk av lønnssystemer.

 

Hva innebærer A-ordningen for arbeidsgiver:
Fra og med 2015 skal alle som har ansatte eller betaler ut lønn levere en a-melding. En A-melding erstatter 5 innsendinger og meldinger vi tidligere sendte inn på lønnsytelser og arbeidsforhold:

  • Lønns- og trekkoppgave – RF 1015
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk – RF 1037
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave – RF 1025
  • Melding til Aa – registeret – NAV 25-01.10
  • Oppgave til lønnsstatistikk – RA 0500

Innføringen av A-ordningen medfører at man samtidig med å rapportere om lønn og lønnsytelser, også skal rapportere om arbeids/ansattforhold. Innrapportering om status på arbeidsforhold skal skje ved hver innsendt A-melding på hver enkelt ansatt. Dette vil da i praksis bety at det skal sendes mindre oppgaver til myndighetene, men det skal sendes mye mer informasjon i hver enkelt oppgave. Dette innebærer at mange arbeidsgivere vil måtte endre sine interne rutiner rundt lønns- og personalområdet, og at man må klarlegge arbeidsfordelingen mellom regnskapsbyrå og kunde i mye større grad enn tidligere.

Frister og rutiner:
En A-melding skal sendes inn minimum en gang pr. måned, og det skal rapporteres selv om det ikke utbetales lønn. Frist for innsending er den 5. i måneden etter utbetalingsmåned. Innføringen av A- ordningen medfører dermed en kortere tidsfrist for innrapportering av opplysninger om ytelser som utbetales og arbeidsforhold.

Interne frister og rutiner må tilpasses slik at man får rapportert inn alle opplysninger som skal være med i A-meldingen innen tidsfristen.

Endringen innebærer også et sterkere fokus på bruk av kontantprinsippet vedrørende utbetaling, og innberetning av lønn og lønnsrelaterte ytelser. Dette betyr at det ikke vil være muligheter for å betale ut lønn fra konto som blir innberettet på et senere tidspunkt. Både utbetaling og innberetning skal skje samtidig.

Innføringen av A-ordningen endrer ikke på betalingsfrister for skatt og arbeidsgiveravgift.

Oppstart:
A-ordningen trådte i kraft 1.1.2015. Første innsending av A-melding hadde innsendingsfrist 05.02.15. Innsendingen inneholdt all lønn og alle lønnsytelser utbetalt i januar 2015, og status på ansattforhold pr. 31.01.15. Over 150 000 arbeidsgivere leverte meldingen innen fristen. Dette er grovt regnet rundt 85 % av alle som skulle levere, og man kan dermed si at oppstarten har vært god. Man har heller ikke opplevd betydelige utfordringer rundt den nye løsningen når man benytter regnskapsfører med tilpassede systemer.

Mer informasjon:
Trenger du veiledning eller har spørsmål til noe rundt A-meldingen står vårt eminente lønnsteam til din disposisjon. Nøl ikke med å ta kontakt.

 

_S6Q8961sh_1.jpgLina Marie.jpg_S6Q7105sh.jpg

Trio Regnskapsservice AS 
Autorisert regnskapsførerselskap

Vestre Rosten 78, 7075 TILLER 
Tlf.: 72 89 90 75 
Fax: 72 88 07 95 

E-post: trio@trioregnskap.no

narf

facebook-logo

Trygg-Media-Logo